Domov se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s.

Novinky

 

Realizace návštěv

Na návštěvu je nutné si domluvit telefonicky termín návštěvy v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod.

na telefonním čísle 777 175 187 (Otto Benyovszki).

 

Návštěvní dny : úterý, čtvrtek, sobota. Od 10:00 do 16:00 hodin

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

  

 Osoba navštěvující klienta DZR musí po dobu návštěvy používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a dodržovat případná další režimová opatření poskytovatele.

Něco o nás


 

Něco o nás

Oáza klidu o.p.s.

Domov

se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s. je soukromé zařízení rodinného typu. Prostředí domova na kraji malé obce je příjemné a klidné. Klientům je k dispozici zahrada s posezením v okolí domu. Dále pak společenské a relaxační prostory uvnitř. Domácí mazlíčci jsou věrnými společníky pro každého v domově.

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem je vytvoření skutečného domova seniorům i dospělým, kteří jsou v důsledku chronického duševního či zdravotního postižení odkázáni na pomoc druhých. Naším nejvyšším posláním je zachování soukromí a lidských práv našich klientů, stejně jako morální právo na prostý život plný jistot a vlastních voleb.

Cíle

Cílem našeho zařízení je poskytovat kvalitní služby lidem, kteří naši pomoc potřebují (lidé s chronickým duševním nebo zdravotním postižením – Alzheimerova demence, stařecké a jiné demence, osoby se zdravotním postižením). Naše zařízení vyvíjí maximální snahu o integraci klientů a zachování jejich každodenních životů tak, jak je znali. Ctíme vlastní volby klientů.

Kapacita zařízení

44 lůžek


Principy poskytovaných služeb

 • odbornost – máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech za účelem zkvalitňování poskytované péče
 • ochrana práv obyvatel našeho zařízení – chráníme práva našich klientů v souladu se zákony a vnitřními pravidly našeho domova
 • diskrétnost – je důležitým prvkem při jednání a zacházení s klienty, zachováváním informací poskytnutých našimi klienty získáváme jejich důvěru
 • seberealizace klientů – naší snahou je, aby se naši klienti zabývali svými zálibami a koníčky, které je udrží v dobré fyzické a psychické kondici
 • respektování potřeb - veškerý personál našeho zařízení respektuje základní lidská práva našich klientů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby.

Činnost Domova se zvláštním režimem - Oáza klidu o.p.s. a jeho hospodářské zabezpečení, se realizují za finanční podpory Karlovarského kraje.

Základní informace o poskytované službě

Název zařízení: Domov se zvláštním režimem – Oáza klidu o.p.s.

IČO: 27961583

Statutární zástupce: Ilona Hanzlíčková, ředitelka zařízení

Sídlo: Loučky 81, 357 35 Nové Sedlo-Loučky

Název služby: Domov se zvláštním režimem

Kapacita zařízení: 44 lůžek

Cena: 380 Kč/den (zahrnuje: stravu, pobyt)


Cílová skupina

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním (služba je určena dospělým osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, ve věku od 60 let, jejichž zdravotní stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • Osoby se zdravotním postižením (ve věku od 60 let, jejich zdravotní stav odpovídá těžké, nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • Pobytové služby jsou poskytovány seniorům s různou formou stařecké demence, Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou (nebo kombinovaným postižením), v jejichž důsledku mají sníženou soběstačnost a jsou odkázáni především na fyzickou pomoc druhých.

Věková struktura uživatelů

 • dospělý (60 – 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Službu nelze poskytnout

§91/odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

§91/ (3) Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze pokud

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví provádějící právní předpis, nebo
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální službu z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Základní prohlášení zařízení Oáza klidu o.p.s.

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem je vytvoření skutečného domova seniorům i dospělým, kteří jsou v důsledku chronického duševního či zdravotního postižení odkázáni na pomoc druhých. Naším nejvyšším posláním je zachování soukromí a lidských práv našich klientů, stejně jako morální právo na prostý život plný jistot a vlastních voleb.

Cíle

Cílem našeho zařízení je poskytovat kvalitní služby lidem, kteří naši pomoc potřebují (lidé s chronickým duševním nebo zdravotním postižením – Alzheimerova demence, stařecké a jiné demence, osoby se zdravotním postižením). Naše zařízení vyvíjí maximální snahu o integraci klientů a zachování jejich každodenních životů tak, jak je znali. Ctíme vlastní volby klientů.

Krátkodobé cíle zařízení

 • poskytovat kvalitní služby lidem se sníženou soběstačností
 • vytvořit důstojné a esteticky odpovídající (příjemné, bezpečné) podmínky pro pobyt klientů v zařízení a udržení domácí atmosféry zařízení
 • maximální snaha o integraci klientů do okolního prostředí zařízení
 • osobnostní rozvoj
 • zlepšení, popřípadě udržení zdravotního a psychického stavu klienta
 • naplnění jejich individuálních a osobních potřeb a cílů v takové míře, v jaké jim to jejich zdravotní a psychický stav dovolí
 • poskytování možností plnohodnotného a smysluplného využití volného času
 • ctít klientská i osobní práva klientů

Dlouhodobé cíle zařízení

 • vykonat na zařízení rozsáhlou rekonstrukci za přispění dotací EU
 • esteticky upravit přilehlý pozemek
 • zlepšit a zajistit technickou podporu zařízení
 • zkvalitnění služby klientům
 • nadále rozšiřovat odbornost našeho personálu
  • v poslední době byl náš personál rozšířen o řadu nových, odborně vzdělaných pracovníků, díky kterým je možné ještě více rozvíjet a plnit přání klientů

Principy poskytování služeb

Tyto principy slouží k naplňování cílů nejen zařízení, ale i klientů

 • odbornost – máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech za účelem zkvalitňování poskytované péče
 • ochrana práv obyvatel našeho zařízení – chráníme práva našich klientů v souladu se zákony a vnitřními pravidly našeho domova
 • diskrétnost – je důležitým prvkem při jednání a zacházení s klienty, zachováváním informací poskytnutých našimi klienty získáváme jejich důvěru
 • seberealizace klientů – naší snahou je, aby se naši klienti zabývali svými zálibami a koníčky, které je udrží v dobré fyzické a psychické kondici
 • respektování potřeb – veškerý personál našeho zařízení respektuje základní lidská práva našich klientů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby.

Realizace projektu dotovaného ROP NUTS II Severozápad

Na našich webových stránkách jsme informovali veřejnost o tom, že díky získané dotaci z dotačního programu ROP NUTS II Severozápad budeme realizovat v Novém Sedle - Loučkách projekt "Zkvalitnění prostředí Domova se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s.".

Číslo projektu je CZ.1.09/2.2.00/81.01247.

Dnes můžeme konstatovat, že k 30.9.2015 byl projekt úspěšně dokončen, stavba byla realizována dodavatelem SUAS - stavební, s.r.o. včas a bez závad předána investorovi - Oáza klidu o.p.s. Dodavatelem vnitřního vybavení byla firma Hospimed, spol. s r.o.

Výsledkem realizovaného projektu je nová nástavba na stávající budovu Domova se zvláštním režimem, díky níž vznikly nové specializované pokoje, nová sociální zařízení a zázemí pro personál. Dále byla zateplena fasáda budovy včetně výměny výplní otvorů a zateplení střechy, čímž bude dosaženo významných úspor ve spotřebě energií. V rámci projektu bylo pořízeno i nové vybavení Domova. Jedná se o speciální výrobky, které jsou navržené pro imobilní osoby. Byl instalován kamerový systém, který zajistí větší bezpečnost klientů. V neposlední řadě byly revitalizovány zanedbané pozemky, na kterých byl vytvořen nový park pro klienty Domova.

Jaké služby poskytujeme


služby

Domov se zvláštním režimem nabízí tyto služby:

 • poskytování celodenní stravy odpovídající věku, potřebám dietního stravování, pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí ubytování
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • možnost výběru klíčového pracovníka (individuální plánování klienta)
 • zprostředkování kontaktu s rodinou a se společenským prostředím
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytování odborné pomoci při změně zdravotního stavu
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu
 • podpora základních dovedností a návyků při snížené soběstačnosti
 • zajištění dostupnosti dalších služeb

Lékař: MUDr. Vít Baloun – praktický lékař dochází do zařízení v pravidelných intervalech každý týden

Personální zajištění

 • sociální pracovník
 • administrativní pracovník
 • zdravotní sestry s registrací
 • provozně administrativní pracovník
 • pracovnice v přímé péči
 • pracovníci ve výdejně stravy
 • pracovníci pro úklid

Náš hlavní cíl

Snažit se dosáhnout a udržet maximální možnou míru autonomie klienta:

 • soukromí
 • sebe-obslužnost
 • možnost volby

Volnočasové aktivity

Klienti domova se podle svého zájmu a zdravotního stavu mohou účastnit kulturního a společenského života v domově. Klient se může věnovat své zájmové činnosti, pokud tato činnost nebo její rozsah nenarušují klid, nebo neohrožují zdraví ostatních klientů, zaměstnanců domova, nebo jiných osob, a pokud zájmovou činnost podmínky dovolují. Pracovníci v přímé péči připravují a realizují pro klienty individuální a skupinové aktivizační programy (např. cvičení paměti, cvičení motorických funkcí, tematická výroba dekorací, šperků a jiné). Klade za cíl smysluplné naplňování volného času klientů, udržení a další rozvoj jejich stávajících schopností a dovedností, pomoc a podporu v úsilí o začleňování klientů do přirozeného prostředí.

Nástup do zařízení


Podmínky poskytnutí služby:

žadatel spadá do cílové skupiny
§4 Okruh oprávněných osob, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

Cílová skupina

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním (služba je určena dospělým osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, ve věku od 60 let, jejichž zdravotní stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Osoby se zdravotním postižením (ve věku od 60 let, jejich zdravotní stav odpovídá těžké, nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

Pobytové služby jsou poskytovány seniorům s různou formou stařecké demence, Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou (nebo kombinovaným postižením), v jejichž důsledku mají sníženou soběstačnost a jsou odkázáni především na fyzickou pomoc druhých.


Věková struktura uživatelů

 • dospělý (60 – 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Odmítnutí zájemce o službu

§91/odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách §91/ (3) Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze pokud

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví provádějící právní předpis, nebo
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální službu z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Průběh přijímacího řízení

Při přijímacím řízení do našeho zařízení je vždy maximálně zohledněna lidská důstojnost budoucího klienta, jeho práva, možnost volby zájemcem využívaných služeb a všechny obecné platné společenské konvence: konzultační návštěva našeho zařízení, seznámení s provozem, důkladné prostudování diagnostických materiálů a ostatních dokumentů zájemce, případně návštěva prostředí odkud zájemce přichází, pohovor se zájemcem (pokud je možný), rodinnými příslušníky klienta, pracovníky, kteří do té doby poskytovaly zájemci služby.

Ceník našich služeb


Cena služby činí 470 Kč/den

V ceně je zahrnuto:


Ubytování – 250 Kč/ den

uživateli se poskytuje ubytování ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji, k pokojí náleží společné sociální zařízení, které je bezbariérově upraveno

pokoj je vybaven polohovacím lůžkem, skříní a nočním stolkem. Po dohodě s poskytovatelem je možné ze strany osoby si zařídit pokoj drobným nábytkem.

Dále může uživatel způsobem obvyklým užívat společně s ostatními uživateli v domově:

 • Společenskou místnost
 • Jídelnu
 • Zahradu a okolí domova

Stravování – 220 Kč/den

Zařízení poskytuje uživatelům celodenní stravování

 • Snídaně, dvě svačiny ( dopolední, odpolední ), oběd ( výběr ze tří jídel ), večeře a druhá večeře pro klienty s diabetem
 • Podávání nápojů celý den
 • Strava je rozdělena na normální a diabetickou, v případě potřeby poskytovatel zařídí stravování dle individuálního dietního režimu uživatele
 • Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních pravidel Domova se zvláštním režimem

Služby přímé péče

Poskytovatel zajišťuje tyto základní služby sociální péče, které poskytuje uživatelům v návaznosti na místu podpory vyjádřenou výší příspěvku na péči.

Domov se zvláštním režimem

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dokumenty ke stažení


Podporují nás


karlovarský kraj

http://www.kr-karlovarsky.cz

živý kraj

http://www.zivykraj.cz

Pracovní pozice


Kontaktujte nás


Oáza klidu o.p.s.
Domov se zvláštním režimem - registrovaná služba, registrace vydaná Krajským úřadem v Karlových Varech, odborem sociálních věcí

Fakturace:

Firma: Oáza klidu o.p.s.
Adresa: Loučky 81, 357 35 Nové Sedlo - Loučky
IČO: 27961583

Zaměstnanci:

Ředitelka zařízení - Ilona Hanzlíčková: 777 175 187

Asistent ředitelky - Otto Benyovszki : 777 175 187

Sociální pracovnice - Jana Michalcová: 721 052 612  (Po.-Pá. 8:00-14:00)

Hlavní sestra : 777 175 185  ( Po.-Pá. 9:00 - 12:00 )

Kontakt:

Telefon: 721 052 612
Email: loucky.oazaklidu@email.cz
GPS: 50°12'26.8"N 12°45'15.6"E